Sidebar

19
Isn, Ogs
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Aktiviti Pengubahan Sumber

Alat
Tipografi

Pengenalan

Aktiviti Pengubahan Sumber LUAS tertakluk di bawah Seksyen 43 Enakmen LUAS 1999 yang menerangkan tentang kuasa Pengarah terhadap zon banjir, rizab sungai, zon perlindungan, badan air dan perairan pantai.

LUAS sebagai agensi yang berperanan menjaga sumber air di negeri Selangor telah mewajibkan permohononan Kebenaran Bertulis oleh mana-mana pemaju dikemukakan dan diluluskan sebelum sesuatu projek yang berkaitan dengan sumber air dijalankan. Kebenaran  Bertulis ini amat perlu dalam menitikberatkan penjagaan alam sekitar sumber air di Negeri Selangor.

Berikut merupakan Senarai Aktiviti Pengubahan Sumber.

Peranan LUAS

Peranan Lembaga di dalam pemberian Kebenaran Bertulis adalah seperti berikut:

 1. Untuk memastikan kualiti air sungai sentiasa terpelihara;
 2. Meminimakan impak pencemaran terhadap sumber air semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan;
 3. Memudahkan Lembaga melakukan pemantauan terhadap pemaju-pemaju yang melakukan kerja-kerja pembinaan yang melibatkan sumber air;
 4. Menguatkuasakan Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999;
 5. Memberikan kesedaran kepada pihak berkepentingan tentang peranan masing-masing dalam pemuliharaan sumber air; dan
 6. Menanam sikap tanggungjawab, menyayangi dan menghormati kepentingan memelihara sungai di kalangan pemaju.
Punca Kuasa

Seksyen 43

43. (1) Kecuali dibenarkan secara nyata di bawah peruntukan mana-mana undang-undang lain, tiada seseorang pun boleh, selepas berkuat kuasanya Enakmen ini mengendalikan, tanpa kebenaran bertulis daripada Pengarah, apa-apa aktiviti pengubahan sumber dalam zon banjir, rizab sungai atau mana-mana zon perlindungan atau zon penampan yang lain yang diisytiharkan di bawah seksyen 48, atau pada, di dalam atau di atas sesuatu sumber air kecuali aktiviti itu adalah jenis yang telah diisytiharkan secara bertulis oleh Pengarah tidak memerlukan kebenaran.

Seksyen 6

6.(1) Fungsi Lembaga adalah untuk-

(n) memberikan lesen atas syarat-syarat yang dianggap wajar oleh Lembaga kepada mana-mana pihak berkuasa awam atau orang bagi mengusahakan sebarang kegiatan yang berhubungan dengan sumber-sumber air dan untuk mengawalselia pemegang-pemegang lesen serta aktiviti-aktiviti mereka;

6. (2) Lembaga hendaklah mempunyai kuasa untuk-

(i) mengawalselia pengeluaran lesen dan permit atas terma-terma dan syarat-syarat yang dianggap wajar untuk masuk kepada atau keluar daripada sebarang kawasan yang ditetapkan atau dilindungi, atau untuk pelaksanaan aktiviti pengubahan sumber didalam batasan mana-mana sumber air dan untuk mengenakan bayaran fee bagi pengeluaran lesen atau permit itu;

Seksyen 2: Tafsiran

"Aktiviti pengubahan sumber" ertinya pelaksanaan apa-apa kerja - kerja atau aktiviti yang melibatkan atau berkemungkinan mempunyai kesan-

a) memisahkan, mengeluarkan atau menggali bahan daripada sesuatu sumber air yang mengubahkan keadaan dasar, tebing atau pesisiran sumber air itu;

b) menggalangi, melencongkan atau menjejaskan aliran dan pergerakan air di dalam sesuatu sumber air iaitu pembinaan jambatan, lebuhraya, tambatan, benteng hakisan, pemecah ombak, pembentungan, laluan pejalan kaki, tanjakan bot, tambatan bot, rak ikan, kolam pemeliharaan ikan dan tanda navigasi pada, dalam atau di atas sumber air;

c) mengubahkan keadaan asal sumber air itu;

d) mengurangkan daya sesuatu sumber air untuk mengandung air; atau

e) menebusgunakan tanah yang menjadi sebahagian daripada sesuatu sumber air,

"rizab sungai" ertinya sungai itu dan had dataran banjir menghala ke darat yang terletak dalam jarak 50 meter dari tanda air pasang biasa sungai itu atau jarak lain yang diperuntukkan oleh Lembaga dan termasuklah mana-mana rizab sungai yang ditetapkan;

Fi dan Caj

Caj

 • Caj aktiviti tidak dikenakan buat masa ini.

 Fi Pelesenan

 • Fi Pendaftaran = RM150 (sekali sahaja)
 • Fi Lesen = RM200 (setiap tahun)

Permohonan Aktiviti Pengubahan Sumber

PANDUAN CARA PERMOHONAN KEBENARAN BERTULIS AKTIVITI PENGUBAHAN SUMBER

 1. Pendaftaran pengguna baru di laman web elesen.luas.gov.my. Pilih Sistem Kebenaran Bertulis. Manual Pengguna Sistem  Kebenaran Bertulis disertakan. (Nama syarikat yang didaftarkan adalah nama pemegang lesen dan disarankan syarikat pemaju sebagai pemegang lesen bagi projek bukan kerajaan).
 2. Pemohon dikehendaki log masuk ke laman web elesen.luas.gov.my setelah menerima emel pengesahan.
 3. Membuat permohonan baru/pembaharuan Kebenaran Bertulis Aktiviti Pengubahan Sumber.
 4. Sekiranya Permohonan Baru dan Pembaharuan Yang Lewat sila buat bayaran pendaftaran sebanyak RM150 di pejabat Lembaga.
 5. Mengemukakan dokumen yang diperlukan seperti di dalam Senarai Semak kepada Lembaga dalam tempoh 7 hari.
 6. Anda akan menerima notifikasi melalui emel sekiranya maklumat perlu dikemaskini atau permohonan gagal.
 7. Bagi permohonan yang telah diluluskan, bayaran Fi Kebenaran Bertulis sebanyak RM200 perlu dikemukakan kepada Lembaga bagi pengeluaran Kebenaran Bertulis.

 

Nota: Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk tunai atau cek berpalang atas nama “LEMBAGA URUS AIR SELANGOR”.Waktu operasi pembayaran adalah seperti berikut:

                                           Isnin – Khamis : 8.30 pagi – 3.30 petang

                                          Jumaat              : 8.30 pagi – 3.30 petang

Borang Permohonan